Sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo interneto parduotuvėje FejuDulkes.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – Šalių) teises ir pareigas, prekių užsakymo, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, taip pat kitas su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje FejuDulkes.lt susijusias nuostatas.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis į interneto parduotuvės FejuDulkes.lt svetainę.
1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles. Šalių santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. 
 
2. Intelektinės nuosavybės apsauga.
2.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, logotipai nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.
2.2. Internetinės parduotuvės svetainės turinys yra FejuDulkes.lt ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be FejuDulkes.lt raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.
 
3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje FejuDulkes.lt Pirkėjas privalo užsiregistruoti interneto parduotuvės svetainėje. Registruodamasis Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir slaptažodį.
3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
3.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių užsakymui, pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
3.4. Remiantis šių Taisyklių 3.1, 3.2 ir 3.3 punktais Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais, tretiesiems asmenims, bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.6. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
 
4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
4.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą ir išsiuntimo Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius šią sutartį, šios Taisyklės tampa neatskiriama pirkimo – pardavimo sutarties dalimi.
4.2. Pirkimo – pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos FejuDulkes.lt elektroninėje parduotuvėje.
 
5. Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje FejuDulkes.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve FejuDulkes.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl: LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis II skyr. 18 punkto.
5.3. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
5.4. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
 
6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve FejuDulkes.lt.
6.2. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.
 
7. Pirkėjo įsipareigojimai
7.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės FejuDulkes.lt duomenų.
7.3. Interneto parduotuvės FejuDulkes.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
8. Pardavėjo įsipareigojimai
8.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje FejuDulkes.lt numatytos sąlygos.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
8.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje FejuDulkes.lt įsigytos prekės, Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.
8.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 5.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
 
9. Prekių kainos
9.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje FejuDulkes.lt nurodomos eurais, PVM įtrauktas į kainą. 
 
10. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
10.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
10.1.1. elektronine bankininkyste, tiesiogiai – „Swedbank“, SEB, Luminor, Šiaulių bankas, Medicinos bankas arba per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt;
10.1.2. grynaisiais pinigais – už prekes sumokama pristatymo metu.
10.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 10.1.1 punkte apartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.
 
11. Prekių pristatymas
11.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje FejuDulkes.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.
11.2. Prekių pristatymo paslauga:
11.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
11.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
11.2.3. prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
11.2.4. prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į pristatymo adresą ir prekių svorį bei dydį;
11.2.5. pristatymo įkainiai Lietuvoje (išskyrus Neringos miestą) nurodomi prie "Prekių pristatymas";
11.2.6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį.
11.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
11.4. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
11.5. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
 
12. Prekių grąžinimas
12.1. Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
12.2. Kokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.
12.3. Pirkėjas, norėdamas grąžinti ar pakeisti prekę (-es), vadovaudamasis 12.1 ir 12.2 punktais, turi užpildyti prekių keitimo – grąžinimo dokumentą.
12.4. Vadovaujantis 12.1 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo jam dienos, pranešdamas apie tai Pardavėjui 5.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.
12.5. Keičiant arba grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
12.5.1. prekė negali būti nešiota/dėvėta ar kitaip naudota;
12.5.2. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
12.5.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nenuimtos plombos  ir kt.);
12.5.4. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
12.5.5. prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
12.5.6. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;
12.5.7. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą.
12.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu;
12.7. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 5.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos;
12.8. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą.
 
13. Atsakomybė
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės FejuDulkes.lt.
13.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 
14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 
 
Jei turite papildomų klausimų - rašykite el. paštu info@fejudulkes.lt 
 
FĖJŲ DULKĖS © 2012 All Rights Reserved. Be raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje esančią informaciją.